Mission & Value

23/03/2015 16:52

 

- Mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, đa dạng hoá các loại hình đào tạo. Xây dựng Công ty cổ phần cung ứng nhân lực VIỆT NHẬT trở thành một trong những công ty hàng đầu của cả nước về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu trong và ngoài nước

- Đầu tư và phát triển nguồn lực con người đủ về số lượng, có chất lượng cao để đảm bảo hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Không ngừng nâng cao tính chuyên nghiệp từ đội ngũ cán bộ quản lý, điều hành đến CBCNV.

- Tăng trưởng bền vững, tài chính minh bạch, quản trị doanh nghiệp theo chuẩn mực quốc tế.

Thong ke